W trosce o bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie Klientów obiektu handlowego, uprzejmie prosimy o przestrzega-
nie następujących postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, który obowiązuje na terenie całego kompleksu – Galeria Odyseja oraz na terenach zewnętrznych.

 1. Z Centrum Handlowego można korzystać tylko w godzinach jego otwarcia wskazanych na wejściach oraz dostęp-
  nych na stronie www.galeriaodyseja.pl
 2. Zabrania się przebywania na terenie Centrum Handlowego osobom odwiedzającym obiekt w celach innych niż wy-
  nika to z jego przeznaczenia, w tym również osobom zachowującym się niezgodnie z przepisami prawa lub zakłóca-
  jącym spokój innych osób odwiedzających Centrum Handlowe.
 3. W żadnych okolicznościach, niedopuszczalna jest jakakolwiek działalność, która może być uznana za niebezpieczną, nie-
  higieniczną, szkodliwą lub działalność, która może przeszkadzać innym osobom odwiedzającym Centrum Handlowe.
 4. Małoletni w wieku poniżej 13 lat mogą przebywać na terenie Centrum Handlowego wyłącznie pod opieką osoby,
  która z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązana do nadzoru nad nimi.
 5. Za bezpieczeństwo małoletnich znajdujących się w Centrum Handlowym odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 6. Zabrania się wchodzenia na teren Centrum Handlowego z rzeczami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia lub
  zdrowia ludzi lub których przechowywanie bądź posiadanie jest prawnie zabronione.
 7. Na terenie Centrum Handlowego zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym elektronicznych papierosów, konsumowania napojów alkoholowych oraz przebywania pod ich wpływem. Na terenie Centrum Handlowego obo- wiązuje zakaz posiadania, spożywania oraz przebywania pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.
 8. Fotografowanie i filmowanie Centrum Handlowego lub jego części, bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum Handlo-
  wego, jest zabronione.
 9. Dystrybucja materiałów reklamowych, umieszczanie plakatów oraz przeprowadzanie ankiet bez pisemnej zgody
  Dyrekcji Centrum Handlowego jest zabronione.
 10. Zabrania się organizowania zgromadzeń, wystawiania na sprzedaż towarów, handlu obnośnego i obwoźnego,
  występów muzycznych i tanecznych, innego rodzaju wystąpień oraz prowadzenia akcji charytatywnych na całym
  terenie Centrum Handlowego bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum Handlowego.
 11. Na terenie Centrum Handlowego zabrania się w szczególności biegania, hałasowania, jazdy na deskorolkach, hulaj-
  nogach, rowerach i motocyklach, jak również ich wprowadzania na teren Centrum Handlowego.
 12. Zabrania się użytkowania schodów ruchomych i wind niezgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności biegania
  po schodach ruchomych, wprowadzania i poruszania się po schodach ruchomych z wózkami dla dzieci, wchodzenia
  „pod prąd” i poruszania się nieczynnymi schodami.
 13. Psy można wprowadzać do Centrum Handlowego jedynie na smyczy i w kagańcu. Wszystkie nieczystości powinny
  zostać usunięte przez ich właścicieli. Pełna odpowiedzialność za psy spoczywa na ich właścicielach. Ze względów sanitarnych strefa stolikowa food court usytuowana na poziomie +1 oraz kawiarnia (parter) jest całkowicie wyłą-
 14. czona z możliwości wprowadzania na nią zwierząt.
 15. Zabrania się niszczenia, uszkodzenia lub uczynienia niezdatnym do użytku mienia i urządzeń znajdujących się w Cen-
  trum Handlowym, w tym w szczególności urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach ogólnodostępnych takich jak toalety, pomieszczenia sanitarne itp.
 16. Tace przeznaczone są do korzystania jedynie w strefie stolikowej food court, zabronione jest wynoszenie tac poza
  wskazaną strefę.
 17. Żebranie i akwizycja na terenie Centrum Handlowego jest zabronione.
 18. Siedzenie dozwolone jest jedynie na przeznaczonych do tego ławkach znajdujących się w ogólnodostępnych miej-
  scach.
 19. Centrum Handlowe jest monitorowane.
 20. Wobec osób naruszających niniejszy Regulamin będą wyciągane konsekwencje prawne.
 21. Wejście na teren Centrum Handlowego oznacza zgodę na wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  Niezależnie od wymienionych wyżej postanowień zabrania się podejmowania w Centrum Handlowym działań zakazanych w świetle obowiązującego prawa.
  Wszystkich odwiedzających uprzejmie prosimy o stosowanie się do postanowień Regulaminu oraz innych zaleceń porządkowych właściciela Przedsiębiorstwo
  Budowlano-Handlowo-Transportowe „Edmund Leś” i jej współpracowników. Naruszenie Regulaminu bądź zaleceń, o których mowa powyżej, pociągnie za sobą
  podjęcie przez dyrekcje Centrum Handlowego odpowiednich działań. Przebywanie na terenie Centrum Handlowego po zażądaniu opuszczenia Centrum przez jego

Dyrekcję lub pełnomocników może być ścigane karnie. Informujemy, iż pracownicy administracji Centrum Handlowego pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu tel: (14) 68 63 370 lub osobiście w biurze administracji Centrum Handlowego. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budow-
lano-Handlowo-Transportowe „Edmund Leś” z siedzibą w Brzesku (kod pocztowy: 32-800), przy ul. Solskiego 14A o numerze NIP: 869-000-16-29, (dalej „Admi-
nistrator”). Administratorem można kontaktować się listownie pod adresem: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Transportowe „Edmund Leś”, ul. Solskiego 14a, 32-800 Brzesko. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Transportowe „Edmund Leś”
Dyrekcja Centrum